މުފްތީ މެންކްގެ ދަރުސް

މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވައިފި: މި ދަރުސްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި މިނިސްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގައިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ތެރެއިން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ތެރެއިން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވައިފި: މި ދަރުސްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި މިނިސްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގައިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވައިފި: މި ދަރުސްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އަދި މިނިސްޓަރުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގައިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ދެއްވައިފި: މި ދަރުސްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި މުފްތީ މެންކު އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ އަހުމަދު ޒާހިރް -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ތެރެއިން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ތެރެއިން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 14 ޖެނުވަރީ 2020 -- ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުފްތީ މެންކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން މިރޭ ކާނިވާލް ސަރަހައްދުގައި ދަރުސް ތެރެއިން: -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް