"ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅު ހިނގާލުން"

އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ހިމޭން އިހުތިޖާޖުއެއް ވަނީ ކުރިއައް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅު ބަސްތައް ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓަރުތައް ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މި އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން ބައެއް މީހުން އަޑުގަދަ ކޮށް އެކަމަނާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައިވެއެވެ.
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން އަޑުގަދަ ކޮށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން އަޑުގަދަ ކޮށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން އަޑުގަދަ ކޮށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން އަޑުގަދަ ކޮށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުމުން އަޑުގަދަ ކޮށް އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައިވޭ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 --އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަޑައިގަތުން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލާގައި މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިމޭން އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
މާލެ، 17 ޖެނުވަރީ 2020 -- އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިން ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ދެކޮޅަށް އަދު އުފުލާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު