ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބެހުން

މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯގެ ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ކޮންމެ އައިޑީ ކާޑަކަށް ހަތަރު ލައިޓް ދެ އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން މި ހަރަކާތް ކުރި އަށް ދާއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް ތަކަށް ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕް ޕްރޮމޯޓް ކުރުން ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެ އެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ: ލައިޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އާމުން ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީސް ކައިރީ ކިއު ހަދާފައި -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް
މާލެ، 18 ޖެނުވަރީ 2020 -- ސްޓެލްކޯއިން ލެޑް ލައިޓް ބުހުމުގެ ހަރަކާތް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ -- އަވަސް ފޮޓޯ: ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދް