ހުރަވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

މާލެ، 28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ރޭ ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ވަނީ ބޭއްވި އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެނެވި އެވެ. އަދި މާލޭގެ އެކި ސުކޫލުތަކުން ގިނަ އަދަދެއް ދަރިވަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވާހަކަ ފުޅު ދައްކަވަނީ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު
28 ޖެނުއަރީ 2020 -- ހުރަވީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު