ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް

މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.
މާލެ، 3 ފެބުރުއަރީ 2020 -- މިދިއަ ޖަނަވަރީ 30 ފެށިގެން މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދިގަ ޕީޓްރަލް ޕާކް ޗެސް މުބާރާތް ނިންމާލީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު އެވެ. މި މުބާރާތަކީ ޕީޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަށް އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގެ ބަޔަކު އިސް ނަގައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތެކެވެ. ޕީޓްރަލް ޕާކް ފަސްޓް ޗެސް ޓޯނަމަންޓްގައި 28 ކުޅުންތެރިޔަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ދެ ޑިވިޝަނަކަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޝަފަރުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝިނާނެވެ.