ފަށްވާރު އަލުން ބޭނުން ކުރުން

މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 -- މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޒިކީ ފައްވާރު ގިނަ މަސްތަކެއް ފަހުން ދިއްލައި ފެން އަރުވައި ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. މިއުޒިކީ ފައްވާރު އަލުން ދިއްލާ ފެން އަރުވަން ފެށީ އެތަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވުމާއެކު ވީރާނާވާން ވެސް ފަށާފައި ވަނިކޮށެވެ. -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 7 ފެބްރުއަރީ 2020 - ޖަމާން ތަކަކަށް ފަހު މާލެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި މިއުޖިކީ ފައްވާރުން ކުލަކުލައިން ދިއްލި ފެންއަރުވާ ހިއްގައިމު މަންޒަރު -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް