ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް 2019

މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019 ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން މިއަދު ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ތަޖުރިބާ އާއ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ/ -- ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް
މާލެ، 17 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގުރާމް 2019ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވުން - ސަލްވީން އަބްދުލް ހަމީދު | އަވަސް