އެންއެފްއެމްއީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ

މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް
މާލެ، 23 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވިއަން އެމްޕްލޮޔާސް (އެންއެފްއެމްއީގެ) ގެ ފުރަތަމަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ: މި ޖަމިއްޔާއަކީ ރާއްޖޭގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ސިނާއަތްތަކެއް ތަމްސީލް ކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު: އަވަސް