ސްޓެލްކޯގެ އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕޭން

މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 24 ފެބްރުއަރީ 2020 -- ހޫނުގަދަވެ، ކަރަންޓު ބިލްތައް ބޮޑުވާނެތީ އެކަމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް، ސްޓެލްކޯއިން އެނާޖީ ސޭވިން ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް