އާ ތިން ހޮސްޕިޓަލްގެ ރީތި ކުރެހުންތައް

ބ. އޭދަފުށި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަދި ހއ. ދިއްދޫގައި އަލަށް ހަދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ރީތި ކުރެހުންތައް މިއަދު ވަނީ ދައްކާލާފަ އެވެ. މިއަދު ދައްކާލި ތިން ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުން ވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިނުވާ ޖާގަ ތަނަވަސް، ހިތްފަސޭހަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކަށް އެތަންތަން ވާނެ އެވެ. މި ތިން ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް 55 އެނދާއި ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރިތަކާއި އައިސީޔޫއަކާއި އެންއައިސީޔޫ އާއި 19 އޯޕީޑީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމް ހުންނާނެ އެވެ. އެކްސްރޭ ރޫމާއި ޕިޒިއޮތެރަޕީ ރޫމާއި އެމަޖެންސީ ރޫމާއި ދެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރު ވެސް ކުރެހުމުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ.
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ބ. އޭދަފުށީގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރެހުމެއް
ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރުހުމެއް
ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރުހުމެއް
ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރުހުމެއް
ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅާ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރުހުމެއް