ޑެލް އާއި މެކްސްކޮމްގެ ސެމިނާ

މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި އެ ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން: މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 3 މާޗް 2020 - މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އިން ޑެލްގެ ހައި އެންޑް ސާވާ އާއި މި ބްރޭންޑުގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގެ މައުލޫމާތުދިނުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެޝަން. މި ސެމިނާގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ބައިވެރިވި- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް