ކޮވިޑް-19 ފުލޫ ކްލިނިކް

މާލެ 16 މާޗް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައި ވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫއަށް ހާއްސަ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގަ އެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށް ސިނަމާލެ 2 ގެ ފުރަގަހުގަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން މާލެގައިވަނީ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމްކޮށްފައި. އެ ދެ ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކް ޤާއިމް ކޮށްފައިވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕޮޓަލުގައެވެ، ދެވަނަ ކްލިނިކް ހިންގަނީ 24 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތްދޭ ގޮތަށެވެ. އެތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ 2 ފުރަގަހުގައެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް