ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެފައި

މާލެ، 16 މާޗް 2020 -- ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ބަލި، ކޮވިޑް-19 މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ. އެހެންވެ ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަން ތަނަށް ނުދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެ މަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް މީހުން މަސައްކަތުގައި އަވަދި ނެތި އުޅޭތީ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 16 މާރިޗް 2020 - ދުނިޔޭގައި އެންމެބާރު ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ބަލި ކޮވިޑް-19 މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވެސް ފެތުރެންފަށައިފައެވެ. ސިއްޙީ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ނުދާން، ނަމަވެސް ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އާދައިގެމަތިން ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށް. މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް