އެމާޖެންސީ ސެންޓަރުގެ މޫނުތައް

މާލެ، 21 މާރިޗު 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގައި އޮފިޝަލުންނާއި، ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ވޮލަންޓިއަރުން ދަނީ ރެއާ ދުވާލު ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

-- ފޮޓޯތައް: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސިޓީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް އެމާޖެންސީ އޮފަރޭޝަން ސެންޓަރ -- ފޮޓޯ: އެންޑީއެމްއޭ