ވީއައިއޭ ފަޅަށް

ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން
ވީއައިއޭ، 24 މާޗް 2020 -- އިއްޔެ ވީއައިއޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް މޫވްމެންޓްގައި ވީއައިއޭއަށް ޖައްސާފައި ވަނީ 16 ފްލައިޓެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހަށް އެޅި އިރުވެސް ވީއައިއޭ ފެންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅީންހެން ފަޅުކޮށް އޮއްވަ އެވެ. ވީއައިއޭ އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ފެންނަ ފެނުމަށް ހީވަނީ އެއާޕޯޓް މުޅީން ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާހެނެވެ. -- ފޮޓޯތައް: އަވަސް އޮންލައިން