ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ބައްލަވާލެއްވުން

އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވަނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޓާސްކު ފޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، އަޕްޑޭޓްސްތައް ހޯއްދައްވާފަ އެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި ޓާސްކު ފޯސްގައި ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ޝާމިލްވެ އެވެ. - ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް