ދަތުރުފަތުރު ހަރަކާތް

މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް
މާލެ، 31 މާޗް 2020 - ކޮވިޑް-19 އިގެ ބިރު އެންމެ ބޮޑުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އަންގަނީ ގޭގައި އެންމެން ތިބުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ނުކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާއިތުވި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވެސް މުޅި މާލެއިން ފެނުނީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޗުއްޓީ ހެދުމަށް ފޮށިތަންމަތި ބަނދެގެން ލޯންޗް ފަހަރުގައި ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ | އަވަސް