ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ ހުޅުވާލުން

ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވަނީ ޖަނަވަރީ 23 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ އެ ސިޓީ ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.
ވޫހާން، 9 އޭޕްރިލް 2020 -- ދުނިޔޭގަ ހުއްޓުމެއްނެތި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އިންނެވެ. އަދި މި ސިޓީ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ޖަނަވަރީ 23ގައެވެ. 76 ދުވަހަށްފަހު އިއްޔެ މި ސިޓީވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ގިނަ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެންދިޔައީ އުފާވެރިކަމެވެ.