r

ކާފިއު އާއި އޭގެ ފަހުން މަގުމަތި

މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 10 އޭޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ތިން ގަޑިއިރަށް ކާފިއު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އޮތުމަށްފަހު މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކާފިއު އުވާލާލި އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހެލްތު ކާފިއު ބާތިލު ކުރުމާއެކު ކުރިން ކާފިއު އޮތް އެ ގަޑިތަކުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވަރަށް ހަލަބޮލިކޮށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް