ލޮޓަސް ޓަވަރު ދިއްލާލުން

ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ
ކޮލަމްބޯ، 13 އޭޕްރީލް 2020 -- މިހާރު ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސްއްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މިވަގުތު ސްރީލަންކާގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ފްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ސައުތް އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރު، ލޮޓަސް ޓަވަރު ވަނީ ދިއްލާލާފަ އެވެ. މި ޓަވަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ނަމަވެސް އަދި ވެސް މުޅީން ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ. --ފޮޓޯޓައް: ޑެއިލީ މިރާ