މަހިބަދޫ އަލިފާން

މަހިބަދޫ، 15 އޭޕްރިލް 2020 -- މަހިބަދޫ ބަނދަރުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވީ ރޭ ފަތިހު 5:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ނިންވާލެވުނީ ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު އެވެ. މި ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ވެފައެއްނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ފަސް ލޯންޗަކާއި ދެ ޑިންގީއެއްވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފަ އެވެ.
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: މާޒިން | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: މާޒިން | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: ނަސޫހް ރަޝީދް | އަވަސް
އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި ވެގެން ކޮށް ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް 7:45 އެހާކަންހާއިރު ނިއްވާލާފައި. ފޮޓޯ: މާޒިން | އަވަސް