ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ބަޔަކު ގެންދިއުން

މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލޭ، 29، އެޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިންދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު މިރޭ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެސަރަހައްދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލޭ، 29، އެޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިންދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު މިރޭ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެސަރަހައްދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލޭ، 29، އެޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިންދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު މިރޭ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެސަރަހައްދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން
މާލޭ، 29، އެޕްރީލް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިންދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު މިރޭ ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެސަރަހައްދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފައެވެ. ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 އެޕްރީލް 2020 -- ފަހަކަށް އައިސް މާލެއިން ދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް އެތައްބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. އަދި އެ ބަލީގައި ރާައްޖެގެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވަނީ މަރުވެސް ވެފަ އެވެ. އެ މީހާއަކީ ރާއްޖެއިން އެ ބަލީގައި މަރުވި ފުރަތަމަ ދިވެހި މީހާ ވެސް މެއެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބަޔަކު ރޭ ވެސް އެކަހެރިކޮށް ސީއެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފަ އެވެ. ޕީޕީއީ ކިޓްގައި ތިބި މީހުން ވަނީ އެ މީހުން ފުރުވާލި އެ ސަރަހައްދު ވެސް ރޭ ޑިސްއިންފެވްޓްކޮށްފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް އޮންލައިން