ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުގެ އީދު ނަމާދު

25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ. ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު އީދެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފަ އެވެ.
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: އޭޕީ
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސްފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: އީޕީއޭ
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް
25 މޭ، 2020 -- ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ލޮކްޑައުންގައި ތިއްބާ ނިމިގެންގޮސްފިއެވެ، ދެން މި ބައްދަލުކުރީ ފިތުރު ޢީދެވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވަނީ ގައިދުރު ކޮށްގެންނާއި ބޮޑެތި ޖަމާއަތްހަދައިގެން އީދު ނަމާދު ކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖްސް