އިސްރަށްވެހިންގެ ތިންގަޑިއިރު

މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 30 މޭ 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިސް ވަގުތު ވެފަ އޮންނަނީ މީހުނަށް ވަރަށް ހާއްސަ ވަގުތަކަށެވެ. އެއީ ހިނގަންދާ މީހުންނާއި ދުވަންދާ މިހުންގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރަންދާ މީހުންގެ ގަޑި ކަމަށްވާތީ އެވެ. މާލެ ލޮކްޑައުންކުރި ފަހުން އެކަން އެއްކޮށް ހުއްޓިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮކްޑައުންގެ ލުއިތަކާއެކު 45 ދުވަސް ފަހުން މިހާރު އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހުއްދައަކާ އެއްކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް