ސުނާމީބިނާ މައިޒާން ވީރާނާވެއްޖެ!

މާލެ، 18 ޖޫން 2020 -- ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ސުނާމީބިނާ މައިޒާން އާއި ރަސްފަންނާ ގުޅިފައި އޮންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާލުވެ ވަނީ ވީރާނާވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ މި ތަންތަން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ވަނީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް