އިރު އޮއްސޭ، އަރާ މަންޒަރު

މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29، ޖޫން 2020 -- ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އިރުއަރާ މަންޒަރާއި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަނކޮޅުތަކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިބެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް އިރު އަރާ މަންޒަރާއި އޮއްސޭ މަންޒަރު ބެލުން އޮވެއެވެ. މާލެގެ މާފަންނު ކޮޅު އެއްގަމު ތޮށި ކައިރިން ސައިކަލް މަތީގައި ބައިބަޔަށް މަޑުކޮށްލައި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރާއި އިރު އަރާ ބަލަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަކުން މުޅި އުޑުމަތި އޮންނަނީ ދިއްލާލަފަ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން އެ ސަރަހައްދަށް ލިބެ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް