r

ދިގު ބަންދުން ހުޅުވަން ކުރި ދަތުރު ފޮޓޯއިން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި ފެތުރިދާނެ ހާލަތަށް ބަލައި ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން ކުރި އެވެ. މި ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވަނީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 8:00 އަށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ކޮވިޑުގެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތަށް ފެން އިސްކުރު ބެހެއްޓި އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑުގެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އަތް ދޮވެވޭނެ ގޮތަށް ފެން އިސްކުރު ބެހެއްޓި އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފާނެ ކަމަށް ބަލައި ގިނަ ބަޔަކު ރަށްރަށް ދަތުރުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ރަށްރަށަށް ދިޔަ މީހުން ގެއިން ނުނިކުމެ ތިބެން އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކުގަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުމާއެކުގަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
އެސްޓީއޯއިން އޮންލައިންކޮށް މުދާ ގަނެ ޑެލިވަރީ ކުރަން ފެށުމާއެކު، މުޅި ސިސްޓަމް ކްރޭޝް ވުމުން ސިފައިން އެހީތެރިވެދޭން ޖެހުނެވެ. ސިފައިން ވަނީ ގޭގެއިން އޯޑަރު ދިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ގެއާ ހަމައަށް ގެންގޮސް ދީފަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ލޮކްޑައުންގެ ލުއިދީ ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރަން ފުރުސަތު ދިނެވެ. ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި މި ހުއްދައިގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް ތިބެން ޖެހެނީ ތިން ފޫޓު ދުރުމިނުގަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބަންދު ކުރަން ޖެހުނެވެ. ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރިނަމަވެސް އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ކެއާ ޕެކޭޖު ފޮނުވަން ފުރުސަތު ދިނެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ލޮކްޑައުން ކުރިނަމަވެސް ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައިވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ- --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތައް ހާސް ކުރި އެވެ. ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓުތައް ހާސް ކުރި އެވެ. ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުން ކަރަންޓީން ކުރަން ވައިގެ މަގުން ބަލި މީހުން އުފުލުގެ ހިދުމަތް ދިނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސީޕްލޭން އާއި ޑޭޝް އަށެއްގެ ބޯޓު މި އޮޕަރޭޝަންގައި ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ހާއްސަ ރައްކާތެރިިކަމާއެކު މަޖިލީހުންގެ ޖަލްސާތައް ފަށަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމެވި އެވެ. މި ނިންމުން އައިސްފައިވަނީ އެޗްޕީއޭއިން ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރީގަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ބޮޑު ލޮކްޑައުންއާއެކު އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބޭރަށް ނުކުންނަން ފަތިހު 5:00 އިން ހެނދުނު 8:00 އަށް ހާއްސަ ކުރި އެވެ. މި ގަޑީގައި ގިނަ ބަޔަކު ކަސްރަތު ކޮށްލަން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ބޮޑު ބަންދަކަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔެވުން ފެށިނަމަވެސް ސްކޫލަށް ދާން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ގްރޭޑް 9 އަކުން މަތީގެ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންށެވެ. ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވައްދަނީ ހުއްބަލައި ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ބޮޑު ބަންދަކަށްފަހު ހޮޓާ/ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ލާޒިމްކޮށްފަ އެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ލުއިތަކާއެކު ކުޑަކުދިންތައް ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ކުދިންތަކެއް ބެލެނިވެރިންނާއެކު ބޭރުގައި، މިކަންވީ އެ ކުދިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަކަށެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ލުއިތަކާއެކު ކުޑަކުދިންތައް ހަވީރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުތުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން ކުދިންތަކެއް ބެލެނިވެރިންނާއެކު ބޭރުގައި، މިކަންވީ އެ ކުދިންނަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަކަށެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ވެރިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އެއް ފަހަރާ ނުކުމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުދާ ގަނެ ރައްކާ ކުރި އެވެ. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގަތް އެއް ބާވަތަކީ މަސް ފަޅެވެ. --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް
ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެން ފެށުމާއެކު ރަަށްރަށުން ވެސް މުދާ މަދުވުމުގެ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވި އެވެ.މި ދުވަސްވަރު މުދާ އުފުލާ އޮޑި ފަހަރަށް ބާރު ބޮޑު ވެގެން ދިޔަ އެވެ- --އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) |އަވަސް