ރައީސް ވީއައިއޭ ބައްލަވާލެއްވުން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ފަތުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެވަނީ ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. ރައީސްގެ ޒިޔާރަތުގައި ވީއައިއޭގެ ޓާމިނަލްގެ އެރައިވަލް އަދި ޑިޕާޗާ ހޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، އެތަންތަނުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ރައީސް ބައްލަވާލަވާލެއްވުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް