ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލުން

ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު މިއަދު ފުރަތަމަ ވީއައިއޭއަށް ޖެއްސީ ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެކެވެ. ފުރަތަމަ އައި އެ ފްލައިޓުން 104 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން އައި މީހެއްގެ ލަގެޖު ޑިސް އިންފެކްޓް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން އައި ޓޫރިސްޓުން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން ފައިބަނީ: ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން 104 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން އައި ޓޫރިސްޓުން: ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން 104 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން އައި ޓޫރިސްޓުން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން އައި މީހަކު ތުއްތު ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން ފައިބަނީ: ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން 104 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސް ފްލައިޓް -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް
ހުޅުލެ، 15 ޖުލައި 2020: ބޯޑަރު ހުޅުވުމާއެކު ފުރަތަމަ ޖެއްސި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓުން މީހުން ފައިބަނީ: ފުރަތަމަ ފްލައިޓުން 104 ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވޭ -- ފޮޓޯ: އާއިމް ޒަމިރު | އަވަސް