މާލެތެރޭ ބިދޭސީން ގިނަފައި

މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 21 ޖުލައި 2020 -- ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ތެރެއަށް މިހާރު ބޮޑު އާބާދީއެއްގެ ބިދޭސީން ވެސް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭމީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ހަމައެކަނި ވެރިރަށް މާލޭގައި ވެސް ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅެ އެވެ. ގިނަ ބިދޭސީން މާލޭގަ އުޅެނީ އާމްދަނީ ހޯދަން ޖެހުނު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސްް ބިދޭސީންލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާފައި މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ވަނީ ހާލުގައި ޖެހި ވަޒީފާވެސް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން ބަނޑު ފުރާނަ މުއްތި ކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތިފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް