މާލޭ ނީލަން ފިހާރަ

މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ޟާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ޒަމާނުއްސުރެއް ތަރުތީބެއް ނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދާ ފަޅުމަތީ މަގު (ނީލަން ފިހާރަ މަގު)، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސާފުކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުއްގަދަވެފައި އޮންނަ ނީލަން ފިހާރަތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރަގަޅު މުދާލިބެން ހުން އިރު، ގިނަބަޔަކު މި އެއްޗެހި ގަންނަންވެސް އެތަނަށް ދެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ޟާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ޒަމާނުއްސުރެއް ތަރުތީބެއް ނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދާ ފަޅުމަތީ މަގު (ނީލަން ފިހާރަ މަގު)، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސާފުކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުއްގަދަވެފައި އޮންނަ ނީލަން ފިހާރަތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރަގަޅު މުދާލިބެން ހުން އިރު، ގިނަބަޔަކު މި އެއްޗެހި ގަންނަންވެސް އެތަނަށް ދެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ޟާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ޒަމާނުއްސުރެއް ތަރުތީބެއް ނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދާ ފަޅުމަތީ މަގު (ނީލަން ފިހާރަ މަގު)، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސާފުކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުއްގަދަވެފައި އޮންނަ ނީލަން ފިހާރަތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރަގަޅު މުދާލިބެން ހުން އިރު، ގިނަބަޔަކު މި އެއްޗެހި ގަންނަންވެސް އެތަނަށް ދެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ޟާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ޒަމާނުއްސުރެއް ތަރުތީބެއް ނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދާ ފަޅުމަތީ މަގު (ނީލަން ފިހާރަ މަގު)، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސާފުކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުއްގަދަވެފައި އޮންނަ ނީލަން ފިހާރަތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރަގަޅު މުދާލިބެން ހުން އިރު، ގިނަބަޔަކު މި އެއްޗެހި ގަންނަންވެސް އެތަނަށް ދެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
ޟާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ޒަމާނުއްސުރެއް ތަރުތީބެއް ނެތި ނީލަން މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިއްކަމުންދާ ފަޅުމަތީ މަގު (ނީލަން ފިހާރަ މަގު)، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސާފުކޮށްފައެވެ. ބިދޭސީންގެ މުއްގަދަވެފައި އޮންނަ ނީލަން ފިހާރަތަކުން އަގުހެޔޮކޮށް ރަގަޅު މުދާލިބެން ހުން އިރު، ގިނަބަޔަކު މި އެއްޗެހި ގަންނަންވެސް އެތަނަށް ދެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 3 އޯގަސްޓް 2020 -- ނީލަމުން ބާ މުދާ ނަގާ މީހުންގެ މުދާތައް ފުނިކޮށް "މާލޭގެ ނީލަން ފިހާރަ" އިގެ ގޮތުގައި އެކި ޒަމާންތަކުގައި އެކި ތަންތަން ހަދައިގެން އުޅެ އެކި ފަހަރު މަތީން އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ހިނގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ވެސް ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އެކި ފަހަރު މަތީން އަޅާފައި ވެއެވެ. އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަބަދުވެސް ނީލަން މުދާ ބަހައްޓާ ސަރަހައްދަކީ މެދުފަންތީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ގަންނަ ބާޒާރަކަށް ވެފައި ވެއެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް