ބޭރޫތުގެ ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވުން

ބޭރޫތު، 5 އޯގަސްޓް 2020 -- ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އެ ސަރަހައްދުވަނީ ސުންނާފަތިވެ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. 2750 ޓަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ހުރި މިކެމިކަލަކީ ފަސޭހައިން ގޮވާ ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓް އެވެ. މި ހާދިސާގައި 300,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލިފަިވާކަމަށް ބޭރޫތުގެ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވޭ.
ގޮވުން ހިނގި ސަރަހައްދުގައި އޮތް ކާރަކަށް ގެއްލުންވެފަ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާރުތައްވަނީ ބޭނުން ނުކުރޭ ވަރަށް ހަލާކު ވެފަ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ބޭރުތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުން ހިނގިއިރު އަނިޔާވި މީހަކަށް ބަޔަކު އެހީވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
ބޭރުތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުން ހިނގި ސަރަހައްދުން ދުންގަނޑެއް އަރަނީ -- ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
ކެމިކަލް ގުދަން ގޮވި އިރު ނަގާފައިޥާ ފޮޓޯއެއް -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
މިސްކިތެއްގެ ކާޕެޓްގަޑުގައިވާ ބިއްލޫރިތައް ނަގަން މީހަކު ހަރަތާއްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި އާންމުން އެއްވެފައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތަކަށް ގެއްލުންވެފައި -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ފަޔާރ ފައިޓަރުން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އެ ސަރަހައްދުވަނީ ސުންނާފަތިވެ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. 2750 ޓަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ހުރި މިކެމިކަލަކީ ފަސޭހައިން ގޮވާ ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓް އެވެ. މި ހާދިސާގައި 300,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލިފަިވާކަމަށް ބޭރޫތުގެ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވޭ.
ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން މުޅި އެ ސަރަހައްދުވަނީ ސުންނާފަތިވެ ބިމާ ހަމަވެފައެވެ. 2750 ޓަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ހުރި މިކެމިކަލަކީ ފަސޭހައިން ގޮވާ ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އެމޯނިއަމް ނައިޓްރޭޓް އެވެ. މި ހާދިސާގައި 300,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ގެއްލިފަިވާކަމަށް ބޭރޫތުގެ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވޭ.
ބޭރުތުގައި ބާރުގަދަ ގޮވުން ހިނގި ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
ގެއްލުންވެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ބޭރުގައި ފަރުވާ ދޭނެ ބައެއް ސާމާނުތައް އަތުރާފައި -- ފޮޓޯ: ރެއުޓާރސް
ލުބުނާނުގެ ސިފައިން މީހުން އިމާރާތް ދަށުވެފައިވާ މީހުން ހޯދުމުގައި މަސައްކަތްކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އޭޕީ
ހެލިކަޕްޓަރަކުން އަލިފާން ގަޑު ނިއްވަން ފެންޖަހަނީ -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ
އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކު ފަރުވާ ހޯދުމައްފަހު އެސަރަހައްދުގައި މަޑުކޮށްގެން -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ