މައުސޫމް ކެބިނެޓަށް

މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލެ، 6 އޯގަސްޓް 2020 -- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހުހަށް އޮތް މިނިސްޓާ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމަށް، ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް، އިސް ކުރައްވައި، އޭނާއަށް މިއަދު މަަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވާފައި ވެއެވެ. މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރު ކަމަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމު އޭނާ ފުރުއްވާފައި ވެއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް