ރާޖަޕަކްސަ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުން

ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.
ކޮލަމްބޯ، 9 އޯގަސްޓް 2020 -- ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދްރަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ. ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ކެލަނިޔާ ރަޖަމަހާ ވިހަރާ ފައްޅީގައި. މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި އޮތް އާއްމު އިންތިހާބު ވެރިކަންކުރާ އެސްއެލްޕީޕީން ކާމިޔާބު ކުރީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު މަހިނދަ އާއި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ރައީސް ގޮތާބަޔާގެ އެ ޕާޓީން ވަނީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 255 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 145 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފަހިކަން ހޯދާފަ އެވެ.