ތައިލޭންޑްގެ ވާ ޓެސްޓް

ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.
ތައިލެންޑް، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑް-19 އިގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ތައިލޭންޑްގެ ސައިންސްވެރިންތަކެެއް ވާތަކެއް ހިފައި ޓެސްޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު ވަނީ ވާލުގެ ލެއާއި ކުޅާއި އަދި އެ ސޮރުމެންގެ ބޮޑު ކަމުދާތަކެތި ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ވާތައް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. ވާލުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ޖެހޭ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލިފައި ވެއެވެ. އެހެންވެ ސައިންސްވެރިން އެކަމުގެ ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދެއެވެ.