ގައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް

ތަޖިކިސްތާން މެޗަށް ތައްޔާރުުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން ބޭއްިވި ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ތަޖިކިސްތާން މެޗަށް ތައްޔާރުުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން ބޭއްިވި ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ
ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ" ރޯޑް ރޭހުގެ ފިރިހެން ކެޓަގަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުުވުންތެރިޔާ ޝިފާޒް މުހައްމަދު އަދި އަންހެން ކެޓަަރީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ސްރީލަންކާގެ ޕެޓްރީޝިއާ ގޯމޭޒް މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ. މާލެ އާއި ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ ވަށައި ދުވަންޖެހޭ މި ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދުމާއެކު، ޝިފާޒާއި ޕެޓްރީޝިއާ އަށް ވަނީ މޭ މަހު ދުބާއީގައި އޮންނަ ވިންގް ފޯ ލައިފް - ވޯލްޑް ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ. . މިއީ ސްޕައިނަލް ކޯޑް އަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވިންގްސް ފޯ ލައ