އޭއެފްސީ ކަޕް 2015: ނިއު ރޭޑިއަންޓް - އަޔެޔަވާދީ

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ނިިއު އާއި ޕެރްސިޕޫރާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ