ޖެން މޯލްޑިވްސް ހުޅުވުން

މާޅެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް
މާލެ، 16 އޯގަސްޓް 2020 -- ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ސިޓީ ހޮޓާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ ބައި ޝަންގްރިއްލާ" ގެ ނަމުގައި އަލުން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޝަންގްރިއްލާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހިންގާ އެ ހޮޓަލުން ބުނާ ގޮތުގައި ހޮޓާ އަލުން ހުޅުވިއިރު ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ ވެސް ރީބްރޭންޑްވުމެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ އިންތިޒާމްވެފަ އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު | އަވަސް