މޮރިޝަސް ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވުން

ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.
ޕޯޓް ލުއިސް 18 އޯގަސްޓް 2020 -- ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޓަނުގެ ތެލާއެކު "އެމްވީ ވަކަޝިއޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ މޮރިޝަސްގެ ބޯޓެއް ފަރަށް އެރި ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓު ދެފަޅިވެފަ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ މޮރިޝަސްގެ "ބުލޫ ބޭ މެރިން ޕާކް" ސަރަހައްދުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ބޯޓުން ތެޔޮ ލީކުވާން ފެށީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ކަނޑޫފާތަކާއި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. ބޯޓުގެ ވެރި ފަރާތް، ޖަޕާނުގެ ނަގަޝިކީ ޝިޕިން އިން ވަނީ އެގޮތަށް ތެޔޮ ލީކުވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ފަންނީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމުތައް ވެސް އެ ސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.