މާލީގައި ބަޣާވާތްކޮށް، އުފާ ފާޅުކުރުން

މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.
މާލީ، 19 އޯގަސްޓް 2020 -- އެފްރިކާގެ މާލީގައި ސިފައިން ބަޣާވާތްކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު ސޮއުމޭލޯ ބޮބޭޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވެއެވެ. ގައުމުގައި އިތުރަށް ލޭ އޮހޮރުވައިގެން މަގާމު ދިފާއު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އިބްރާހިމް ބޮބާކާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު މީހުންނާއި ސަރުކާރު ބަޣާވާތްކުރި ސިފައިން ދަނީ އުފާ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.