މަސް މާރުކޭޓްގެ ކާރުބާރު

މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 20، އޯގަސްޓް 2020 -- ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހެދުނުން ފެށިގެން އިރު އޮއްސެންދެން މި ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ތޮއްޖެހި ވަރަށް ބާރުބޮޑުކޮށް އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ހޯބޯލެވުމާއެކު އެވެ. މާލޭގެ މި މަސް މާރުކޭޓަކީ އަބަދުހެން ގިނަ ބާވަތެއްގެ މަސް ތާޒާ ކަމާއެކު ލިބޭ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީ ކޮވިޑްގެ ދުވަސްވަރަށް ވެފައިވާތީ މަސް ގަންނަން ދާ މީހުންނާއި މަސް ވިއްކަން ތިބޭ މީހުން ވެސް ތިބެނީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެނެވެ. ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ނޯންނަ އިރެއް ނުދެ އެވެ. -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް