ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ ގެ ޖަލްސާ

މާލެ: ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންނާއި މައުމޫން އަދި ނައިބު ރައީސް ޖަމީލް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންވަނަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ސޮއި ކުރި. -- އަަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްއަށް އަލަށް ސޮއި ކުރި މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު، މުއާޒް: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ސޮއި ކުރި. -- އަަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފައިލް ފޮޓޯ | އަވަސް
މާލެ: ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންނާއި މައުމޫން އަދި ނައިބު ރައީސް ޖަމީލް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންވަނަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ސޮއި ކުރި. -- އަަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބާއި އެހެން ބޭފުޅުން ބައިވެިރވެ ވަޑައިގަންވަނީ: އެ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ރައީސް މައުމޫން ޕީޕީއެމް ޖަލްސާގައި: ވެރިކަން ވައްޓާލުން ގާނޫނު އަސާސީގައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ރައީސް މައުމޫން ޕީޕީއެމް ޖަލްސާގައި: ވެރިކަން ވައްޓާލުން ގާނޫނު އަސާސީގައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްއަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްއަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންނާ ރައީސް ޔާމީނާއި މައުމޫން ސަލާމް ކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމް އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންނާއި މައުމޫން އަދި ނައިބު ރައީސް ޖަމީލް ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންވަނަނީ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ސޮއި ކުރި. -- އަަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުން ބައިވެރިވަނީ: ޖޭޕީ-އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުފުލި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް