ޒުވާނުންގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ

މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު މުޒާހަރާ ލީޑް ކުރައްވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ލީޑަރު ، އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޒުވާނުން ޖޭޕީއާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެން: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޒުވާނުން ޖޭޕީއާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެން: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު މުޒާހަރާ ލީޑް ކުރައްވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޒުވާނުން ޖޭޕީއާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެން: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޕީޕީއެމް ޒުވާނުން ގޮފީގެ ރައީސް، އިބްރާހިމް ޔޫސުފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޒުވާނުން ޖޭޕީއާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެން: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު މުޒާހަރާ ލީޑް ކުރައްވަނީ: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސް މުހާތަބު ކުރައްވަނީ: މި ގައުމުން ޑިމޮކްރަސީ ނުގެއްލޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ޒުވާނުންގެ ތާއީދު ސަރުކާރަށް އޮތްކަން ހާމަ ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ޒުވާނުން ޖޭޕީއާ ދެކޮޅު ޕޯސްޓަރުތަކެއް ހިފައިގެން: އެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ޒުވާނުން ވަނީ އެމްޑީޕީ-ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޖައިޝަމް
މާލެ: އެމްޑީޕީ- ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން އަޑުއުފުލަނީ: ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމަށް ވަނީ ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: އެމްޑީޕީ- ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން އަޑުއުފުލަނީ: ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމަށް ވަނީ ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: އެމްޑީޕީ- ޖޭޕީ ހަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ޒުވާނުން އަޑުއުފުލަނީ: ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމަށް ވަނީ ޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސް މުހާތަބު ކުރައްވަނީ: މި ގައުމުން ޑިމޮކްރަސީ ނުގެއްލޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމަށް ރައީސް ވަޑައިގަތުން: މި ގައުމުން ޑިމޮކްރަސީ ނުގެއްލޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް
މާލެ: ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ރައީސް މުހާތަބު ކުރައްވަނީ: މި ގައުމުން ޑިމޮކްރަސީ ނުގެއްލޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ދައިޝަމް