އިހަވަންދޫ މައިޒާން

އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ
އިހަވަންދޫ، 21 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގދެ ގޮންޖެހުންތަކާއެކު އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ގުނަމުން އައި ހއ. އިހަވަންދޫގައި އެ ރަށުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްވެ މައިޒާން ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި އިރު، ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް އެރިލައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ފަހި މައިޒާނެއް "މިސްކިތްމަގު މައިޒާން" ނަމުހައި ރައްގީ ކޮށްފައި ވެއެވެ. ބާބެކިޔު ސްޓޭންޑްތަކާއި މޫދު އުނދޯލީގެ އިތުރުން މޫދަށް އެރުމަށްފަހު ފެންވެރޭނެ އިންތިޒާމުތަކާއި އަވި ކުޑަތަކާއި ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ ޕާކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މުޅި މައިޒާންވަނީ ރީތިކޮށްލައިފައެވެ. ފޫހިފިލުވާލާއި ވައި ޖައްސާލުމަށް ޖޯލިފަތިތަކާއި ހެއްލާ އުނދޯލިން މުޅި ސަރަހައްދު ޒީނަތްކޮށްދީފައި ވެއެވެ. ތިމާވެށްޓާ ރަހުމަތެރިކޮށެވެ. -- ފޮޓޯތައް؛ އިއްޓޭ ގްރެފީ