އޭއެފްސީ ކަޕް ޕްލޭއޮފް

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭއޮފްގައި މާޒިޔާ އާއި ޗެރަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ