ޕީޕަލްސް ކަޕް ފައިނަލް 2015

މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެިރިން އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
މާޒިިޔާ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ފަިއިނަލް މެޗަށް ފަހު ދަގަނޑޭ (ކ) ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކޯޗުންނާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިިވްސޮކާ
ޕީޕަލްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ތަށި ނެރެނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޕަލްސްގެ ކަޕްގެ ފައިިނަލަށް ފަހު ޕީޑީއާރްއެމްގެ ދަގަނޑޭ އާއި މާޒިޔާ އިމްރާން ބައްދާލަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޕަލްސް ކަޕްގެ މޮޅިު ކީޕަރަށް ހޮވުނު އިމްރާނަށް އިނާމު ހަވާލުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
އެފްއޭއެމްގެ ހާއްސަ އެވޯޑް ދަގަނޑޭ އަށް ހަވާލުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީީޑީއާރްއެމްގެ ފަރާތުން އެ ޓީމުގެ ޖޯޒީއެއް މާޒިޔާ ޗެއާމަނަށް ދަގަނޑޭ ހަވާލުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ
ޕީޑީއާރްއެމްގެ ކުޅުންތެރިން ތައްޓާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ. -- ފޮޓޯ / މޯލްޑިވްސޮކާ