ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 28 ޖެނުއަރީ 2015 ގައި ހައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުން: ނަޝީދު ކޯޓަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާ ބެލުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި. – އަވަސް ފޮޓޯ: ނަސްރުﷲ ސޯލިހް