އެންމެން ކުޅިބަލަން

މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލޭގެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ވަނީ ހިނގާފަ އެވެ. އާދައިގެ މަތީން އެ ސަރަހައްދަށް ވެސް ރޭ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއް އެ ދެމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓައިގެން އުޅުމަށާއި ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާ ނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭ އަލިފާނުގެ ގަޑީގައި ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގަށް ޖަމާވީ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި އެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް
މާލެ، 29 އޯގަސްޓް 2020 -- ކޮވިޑްގެ ވަބާއިން ގައުމު ސަލާމަތް ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް، ރޭ މާލެ "ޓިއޯލޯ" ކެފޭގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް މިވަނީ ހިނގާފަ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުއްޓުމެއްނެތި ގޮވަމުން ދަނީ ގައިދުރު ކަން ބެހެއްޓުމަށާ، ގިނަމީހުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާނުވުމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ފެނިގެން ދިޔައީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ. އެތައް ހާސް ބަޔަކު އާޓިފިޝަލް ބީޗް އާއި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ދެކޮޅަށް އެއްވެ ތިބީ އެއްވެސް ކަހަލަ ގައިދުރު ކަމެއް ނެތި ކުޅިބަލަންށެވެ. -- އަހުމަދު އަޝްހާދު އަބްދުﷲ (ޖެރީ) | އަވަސް