ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ މަރުވުން

ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން
ހދ.ވައިކަރަދޫ، 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 -- މިއީ ވައިކަރަދޫގެ ފެހިކަން ދަމަހަށްޓައި ދެމުން ގެންދިޔަ ކަނޑޫފަލެވެ. މީގެ ދެތިން މަސް ދުވަހާ ހަމައަށް އަބަދުވެސް ފެހިކަން ގަދަ އެ ކަނޑޫފަލުން މިހާރު ފެންނަނީ ހީނަރުވެފައިވާ ވީރާނާ ކަމެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ އިތުރުން އުތުރުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ކަނޑޫފާތަކަށް ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ ވަށައިގެން ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް ފިޔަވާ މެދުން ވަކި ސަރަހައްދެއް އެކީ އެކައްޗަކަށް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. -- ފޮޓޯ ތައް: މުހައްމަދު ޖިނާސް / އަލީ ރިފްހާން