މާލެ މަތީން

މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް
މާލެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 -- ކޮވިޑްގެ ބަލާއާފާތާތަކު އައި ލޮކްޑައުންތަކާއި ދަތި އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދުވެފައި އޮންނަ ގަޑިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ގަޑިތަކުގައި މާލެ މަތީން ބަލާލާއިރު ވެސް މާލެ ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅުކޮށެވެ. އިމާރާރްތަކާ ޖެހި އިމާރަތެއް އުފުލެމުންދާ މާލެއެއް އެކަންޏެވެ. މާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނެތެވެ. އިގްތިސޯދި ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން މާލެ ވަށައިގެން ކަނޑުދަތުރުތައް ތަންވެސް ވަރަށް ނުފެނެ އެވެ. -- އާއިމް ޒަމީރު | އަވަސް